ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND 2012/2013. õ.-a.

Tallinna Ülikooli tööõpetuse eriala uus asukoht
august 13, 2016

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND
2012/2013. õ.-a.

 

Konkursi eesmärgiks on stimuleerida põhikoole tööõpetuses senisest enam rõhku panema õpilaste üldtehniliste teadmiste, käeliste oskuste, tehnilise taibu ja loovuse arendamisele; selgitada välja tehnikavallas võimekamad õpilased, tunnustada neid ja stimuleerida nende edasiõppimist ja kutsevalikut tehnilistel erialadel.

 

Konkurss toimub kahes voorus:

·         Piirkondlikud voorud(korraldab maakond/linn);

·         Vabariiklik voor (korraldab TLÜ). Võistlevad põhikooli kolmanda kooliastme õpilased.

 

Piirkondlikud voorud (1.voor)toimuvad maakondades ja linnades 7. märtsil 2013 a haridusameti poolt määratud kohas.  Ameti poolt määratakse kindlaks ka igale koolile ettenähtud osavõtjate arv.  Piirkondlikud voorud organiseerib ja viib läbi maakonna/linna ainekonkursi komisjon.  Piirkondlik žürii täidab konkursi läbiviimise kohta vormikohase protokolli. Protokollid edastatakse hiljemalt 24 märtsiks 2013.a. Tallinna Ülikooli e-maili aadressil: andryk@tlu.ee

Protokolli vorm on toodud juhendi lisas.

 

Vabariiklik voor (2.voor)toimub Tallinna Ülikooli Tööõpetuse osakonnas Tondi 55  13. aprillil 2013.a.  algusega kell 11.00.  Vabariiklikusvoorus osaleb igast maakonnast 1 õpilane (võitja), lisaks Tartu, Pärnu, Narva linnast 1 ja Tallinnast 2 õpilast.Vabariiklikus voorus osalejad võtavad kaasa 1. voorus valminud praktilise töö. Nädal enne vabariiklikku vooru teatab komisjon osavõtjatele, millised tööriistad on soovitatav olümpiaadile kaasa võtta.

 

Ülesanded 1. ja 2. voorus jagunevad kolme ossa:

1.Teoreetiline osa   30 minutit.

2.Probleemülesande lahendamine

3.Kavandatu praktiline teostamine.2.ja 3.osa kokku 180 minutit.

 

1.Valikvastustega test hõlmab  kümmet teemat (tehnika ajalugu, tehniline terminoloogia, tehniline graafika, materjaliõpetus, elektrilised käsitööriistad, puitmaterjalide tehnoloogia, metallmaterjalide tehnoloogia, tehniline taip ja kujutlusvõime, tööohutus, varia). Max punktide arv 10.

 

2.Lahendada probleemülesanne konstrueerides originaalse tööeseme, mis vastab etteantud tehnilistele tingimustele. Oma lahendus tuleb vormistada mõõtmestatud eskiisi vormis (ruudulisel paberil) lisades sellele vajalike materjalide loetelu ja põhiliste tööoperatsioonide järjekorra. Hindamisel arvestatakse idee uudsust, eskiisi teostust ja tööetappide adekvaatsust. Ese peab olema valmistatav etteantud materjalidest ja võimaldatud tööriistasid kasutades. Max punktide arv 10.

 

3.Valmistada praktiliselt ülesandes 2 kavandatud tööese, joonise ja kirjaliku tööjuhendi järgi. Hindamisel arvestatakse soorituse kvaliteeti ja töö joonisele vastavust. Max punktide arv 20.

 

Zürii: Andry Kikkull, Aron Lips, Tiit Kobrusepp

 

LISA

 

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse  konkursil osales……..õpilast………… koolist.

Kolm parimat ainetundjat esitada järgneva tabeli vormis.

 

Jrk.

nr

Õpilase nimi Klass Kool 1. osa 2.osa 3.osa Punkte
kokku
Õpetaja nimi, kontaktandmed
(tel. nr.  ja

e-posti aadress)

1.                
2.                
3.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga